Domovská stránka: http://people.fjfi.cvut.cz/dvorakova/

 

E-mail: dvorakova[zavinac]fjfi.cvut.cz

 

Konzultace pro zkouškové období LS 2019-20: úterý 10 – 12

jinak dle dohody

Bližší informace pro doktorandy viz níže:  Požadavky pro závěrečno zkoušku z angličtiny  a Návštěva kurzů a náhradní práce (vše je nutno si přečíst):

 

Úkoly nevyzvednuté k 13.2.2018 byly zlikvidovány (viz níže).

   

OBECNÉ INFORMACE:

 

 Pokyny pro výuku Katedry jazyků jsou  přístupné pod FJFI.CVUT.CZ .

 

Materiály pro opakování některých pasáží z mluvnice a podrobnější výklad a cvičení  k akademické angličtině (nejen pro doktorandy) jsou k dispozici na http://en.fel.zcu.cz

– s případnými dotazy na kurzy se obracejte přímo na vedouicí/vedoucího kroužku

V akad.roce 2013/14 vedla kurzy doktorandů Mgr.H.Čápová (e-mail: hana.capova@fjfi.cvut.cz).

V akad. roce 2016/17 vedli kurzy doktorandů Mgr.H.Čápová a D.Clarke, BA

V akad. roce 2017/18   vedli kurzy doktorandů Mgr.H.Čápová a D.Clarke, MA

V akad. roce 2018/19 vedl kurzy doktorandů Mgr.Čápová a D.Clarke, MA

V akad. roce 2019/20 povede kurzy doktorandů Mg.Čápová a D.Clarke, MA

– s případnými dotazy na kurzy se obracejte přímo na vedoucí/vedoucího kroužku

 

SYLABY

 

PRAK/APIN  04ABS123 doc

Doktorandská angličtina AR doc (viz i níže)

PRAK/APIN 3. r  04ABJP - Jazyková podpora bakalářské práce doc

PRAK/APIN 3. r 04ABI – Prezentace a interpretace textu doc    

Materiály pro výuku doktoradů

·         Academic English I, II, III, IV, V – http://en.fel.zcu.cz (vybrané pasáže)

 

Kurzy, vstupní požadavky, vstupní  zkoušky, uznávání zkoušek:

 Požadavky  pro vstupní pohovor (zkoušku) z angličtiny – doktorské studium 

Pozor – změna :

U zahraničních doktorandů studujících  v českém program se předpokládá znalost češtiny na úrovni B2 doložená certfikátem o složení zkoušky. Teprve na základě tohoto je student zařazen do kroužků angličtiny s českými studenty. Toto neplatí pro studenty ze Slovenska. Pokud studenti studují v anglickém programu, předpokládá se, že jejich znalosti angličtiny a  dovednosti  jsou na takové úrovni, že kurz angličtiny pro doktorandy nepotřebují navštěvovat.

Předpokládá se, že všichni absolventi ucházející se o doktorské studium absolvovali již kurz angličtiny na naší/jiné fakultě/vysoké škole, tj. mají základy odborného jazyka. Předpokládaná vstupní  úroveň tedy je alespoň B1 (mírně pokročilí), resp. B2 (pokročilí) dle Společného evropského referenčního rámce (SERR),  aplikovaná katedrou na odborný jazyk (viz níže). Pokud někdo angličtinu vůbec (tj. na gymnáziu, průmyslové škole apod., resp. soukromě) nestudoval a je tudíž začátečník, je mu navrženo samostatné studium a návštěva kurzů v nějaké jazykové škole a teprve potom zapojení do doktorského kurzu na FJFI. Cílem kurzu je postup do další kategorie dle SERR (viz níže). Na základě předloženého vysvědčení ne staršího pěti let uznává KJ zkoušky od úrovně C 1 (týká se hlavně angličtiny) a TOEFL od 105 bodů výše  , pakliže  student prokáže, že zvládá i profesní angličtinu, což doloží - dle potřeby -  vypracováním odborných písemných úloh.  Tato záležitost se řeší vždy individuálně.

Pohovor trvá cca 15 minut a jeho součástí  může být četba/překlad/obsah/shrnutí odborného textu  dodaného uchazečem; ústní informace o předloženém textu (zdroj, autor , obsah, anotace, zdůvodnění volby); informace o katedře/ zaměstnavateli/ ústavu; volba tématu diplomové práce, její obsah  a využití získaných výsledků; motivace  pro doktorandské studium; budoucí pracovní plány uchazeče, apod. Obsahem zkoušky je odborá/akademická angličtina.

Výsledek je probrán se studentem a je mu doporučena úroveň kurzu (pro mírně pokročilé - MP, resp. pokročilé - P).  Při výrazně nižší úrovni jazykových znalostí a dovedností je studentovi doporučeno smostatné individuální studium, aby se mnohl v následujícím akademickém roce začlenit do řádné výuky (viz též výše).

Uznání zkoušky z anglického jazyka

Studenti mají možnost nechat si na základě předloženého vysvědčení uznat zkoušku z anglického jazyka na úrovni C1 dle SERR (viz výše a níže) nebo zkoušku TOEFL na odpovídajícáí úrovni (viz výše a níže), v obou případech ne starší 5 let, a to za předpokladu, že do konce zimního  semestru akad. roku, v němž se hlásí ke studiu jazyků, prokáží  i nadstavbovou znalost odborné jazykové problematiky, která není do mezinárodních zkoušek zpravidla zahrnuta, ale je součástí kurzu akademické angličtiny pro doktorandy. Vždy je vhodné domluvit si konzultaci a řešit uznání zkoušky individuálně.

 Požadavky dle SERR:

 B1 (stručný výtah)

Poslech: Student rozumí hlavním myšlenkám vysloveným o tématech studentovi blízkých. Rozumí smyslu  témat souvisejících s jeho pracovním/studijním zájmem, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

Čtení : Rozumí textům, které  obsahují oborově blízkou slovní zásobu a umí snimi pracovat.

Ústní interakce a ústní projev: Reaguje na situace, které jsou mu oborově blízké ze studií, je schopen se zapojit do hovoru o známých tématech ; umí jednoduchým způsobem spojit fráze, formulovat věty , odůvodnit své názory a plány a vyjadřuje se bez většího počtu gramatických chyb.

Písemný projev: Umí napsat kratší souvislý  text na známé téma a sestavit dopis.

 B2 (stručný výtah)

Poslech: Student rozumí delším promluvám a přednáškám , je schopen sledovat výměnu názorů na známé mu téma

Čtení: Rozumí článkům  o svých problémech a v nich zaujímaným stanoviskům.

Ústní interakce a ústní projev: Dokáže se účastnit rozhovoru (i s rodilými mluvčími) a zapojit se do diskuse o svých tématech (vše bez přílišného hledání výrazů a bez závažnějších gramatických chyb) . Vyjadřuje se srozumitelně ke svým problémům a vysvětlí  svá stanoviska k nim. , obhajuje srozumitelně své názory, vyvrací jiné.

Písemný projev: Umí srozumitelně formulovat myšlenky o svých problémech (např. abstrakt),. Umí napsat různé  jednoduché texty s profesní tématikou.

 C1 (stručný výtah)

Poslech: Student rozumí spolehlivě a přesně delším promluvám a sleduje celý jejich obsah

Čtení: Rozumí dlouhým složitým odborným textům a rozliší jejich styl, rozumí  odborným textům s neznámou tématikou.

Ústní interakce a ústní projev: Umí se vyjadřovat plynule, a to hlavně v profesních  (i každodenních) situacích. Formuluje přesně a jasně  své myšlenky a názory i v reakci na jiné mluvčí. Umí jasně popsat složitá témata a prezentovat je vhodným způsobem,

Písemný projev: Umí se jasně a s minimálními chybami vyjádřit, a to jak po stránce gramatické tak co do formy, uspořádat text (článek) a vyjádřit a obhájit svůj názor/výsledek. Zvládá s minimální nepřesností  různé typy formálního profesního písemného projevu (žádost o místo, grant, stipendium, studijní pobyt; CV; motivační dopis; článek, apod.)

 

Požadavky pro závěrečnou zkoušku z angličtiny  -  doktorské studium viz též sylaby H.Čápové a D.Clarka

Požadavky k závěrečné  zkoušce vyplývají se Sylabu (viz níže) a z Materiálů (vizvýše). Zkouška je písemná a ústní, při ústní  je přítomen školitel. Obě části zkoušky vycházejí z probírané a doplňkové látky, včetně konverzačních témat, a to dle náplně jednotlivých kroužků a přednášek Dr.Barányiové (etika, plagiátství). Obsahem zkoušky je vždy odborná akademická angličtina. Zkoušku si plánujte až po splnění všech svých povinností. Přihlášky posílejte e-mailem alespoň týden předem, vždy termín potvrdím. Na písemku je vhodné si přinést vlastní slovník, na který je doktorand zvyklý (pokud slovník nemáte, je k dispozici slovník KJ)  a mít s sebou odbornou literaturu,  kterou používáte při studiu/domácí četbu. Z této literatury se vybere text pro ústní zkoušku. Jelikož  ústní zkoušky je přítomen školitel, termín zkoušky konzultujte předem i s ním - přijde vždy  45 minut po zadání Vaší práce. Výstupem kurzu je také odborný článek v rozsahu cca 10.800 úhozů, tj. cca 6 normostran (= 60 úhozů/řádek a 30řádků/stránka), jehož autorem po jazykové stránce je doktorand, tj. článek nebyl po jazykové stránce nikým opraven a vylepšen. Obrázky budou následovat za textem. Do celkového rozsahu článku se nepočítají. Předložíte jej při  ústní zkoušce, a to v původní podobě, tj. tak, jak Vám byl opraven.

Požadavky vycházejí z cílů kurzu a předpokládají zvládnutí obsahu sylabu a učebních materiálů a témat dle úrovně absolvovaného kurzu .  Student má prokázat, že kurz zvládl na potřebné úrovni, a to jak po stránce faktické a  gramatické, tak  co do profesní a subtechnické slovní zásoby a odborného stylu. Požadovaná výstupní úroveň je B2 (mírně pokročilí) , resp. C1 (pokročilí)  dle SERR – viz výše. Zkouška je hodnocena známkou výborně nebo prospěl, zapisuje se do indexu. Obě části zkoušky jsou rovnocenné. Uznávání zkoušky – viz výše.

Písemná zkouška (zpravidla trvá 120 – 150 minut) a vychází z témat, která byla součástí seminářů i písemné domácí přípravy ( např. žádost o studijní pobyt, žádost o grant, životopis, odpověď na inzerát, účast v konkurzu, a pod.). Student  může používat slovník, ne však elektronický. Hodnotí se adekvátnost obsahu a faktická,  jazyková, stylistická  i gramatická správnost práce. K písemné  zkoušce si doktorand přinese i svou domácí četbu nebo studijní literaturu.

Ústní zkouška (zpravidla 30 – 45 minut) probíhá po 45-minutové předchozí přípravě . Vlastní ústní zkoušce je přítomen školitel jako garant správnosti faktů studentova oboru. Zkouška vychází z prezentace (cca 10 minut) a diskuze opírající se o předkládaný a prezetovaný doktorandův článek, z faktů studentovy domácí četby, rozhovoru/referování o vlastní práci/výzkumu, pracovišti, univerzitě, studiu, doktorandském studiu, motivaci pro studium, etice vědecké práce a pod.,  dle témat probíraných na seminářích nebo v rámci samostatné domácí přípravy dle sylabu. Zkouška může ověřovat i teoretické zvládnutí některých probíraných jevů typických pro odborný styl. PC, projektor a slovník  jsou k dispozici.

Ke zkoušce je možno se přihlásit e-mailem nejméně týden před zvoleným termínen za předpokladu, že doktorand splnil všechny své povinnosti vyplývající z kurzu a odevzdal alespoň 14 dní před písemnou zkouškou všechny domácí práce, včetně látky ze zameškaných hodin. Slovník je k dispozici. Doktorand si přinese ssebou domácí četbu (kroužky mírně pokročilé), nebo nějakou odbornou, rodilým mluvčím psanou literaturu, ze které studuje (vše cca 150 stran). Termín vždy potvrdím. Místnost bude vyvěšena.

K ústní zkoušce je možno se přihlásit při písemné zkoušce nebo e-mailem  alespoň týden před zvoleným termínem. Doktorand si přinese ssebou svůj článek, tak jak byl opraven, a  prezentaci ( cca 10 minut) a slovní zásobu vypsanou z četba (jen kroužky MP). U zkoušky je přítomen  školitel nebo jím pověřený zástupce. Zkouška trvá cca 45 minut, školitel přijde vždy o 45 minut později než doktorand. Termín vždy potvrdím. Místnost 206.

 

Návštěva kurzů a náhradní práce – doktorské studium –


Pokud doktorandi navštěvovali kurz pravidelně , je třeba, aby pro uzavření zimního/letního  semestru příslušného ak.roku odevzdali všechny uložené/náhradní domácí práce a všechna zameškaná cvičení za příslušné období a aby si látku doplnili.Pro  zkouškové období ZS  se v kurzu MP ukládá domácí četba (odborný materiál z oboru, konzultovaný se školitelem a  psaný pokud možno rodilým mluvčím) v rozsahu cca 150 stran textu. Doktorandi si vypíší z textu  subtechnická slovní spojení, předložkové vazby a spojení a neznámá slovíčka (ne termíny).

Pokud doktorand nenavštěvoval kurz pravidelně, tj.  nemohl se výuky z nějakých závažných důvodů výjimečně  opakovaně zúčastnit,  nebo se připravoval  na základě předchozí domluvy individuálně (např. dlouhodobý pobyt v cizině) , vypracuje po konzultaci s vyučující  písemně všechna cvičení k příslušným tématům  probíraným v kroužku, kam byl zařazen (viz  výše Materiály), a doplňková cvičení, která si individuálně domluvil na konzultaci. Před odevzdáním je vhodné si správnost odpovědí ověřit v klíči (který je v učebních materiálech k dispozici) a teprve potom je odevzdat. Úkoly je třeba odevzdat co nejdříve, aby bylo možné je zkontrolovat. Při delší absenci doporučuji všem studentům konzultaci . MATERIÁLY PRO VÝUKU A ZKOUŠKY (doktorandi)

Sylabus AR zde viz výše

 

Aktualizováno : 21.1.2020 12.45